Home Regulamin

Regulamin

Regulamin wynajmu apartamentu HANIA:

 1. Okres wynajmu apartamentu wynosi min. 2 doby. Doba pobytowa trwa od 14:00 do 10:00 – w miarę możliwości Wynajmujący stara się dostosować do potrzeb Najemcy. Okres rozliczeniowy wynajmu apartamentu wynosi dobę.
 2. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości Najemcy, który należy okazać opiekunowi apartamentu. Opiekun apartamentu wydaje i odbiera klucze oraz wskazuje miejsce postojowe do zaparkowania pojazdu na terenie obiektu. Opiekun apartamentu może odmówić wydania kluczy i zakwaterowania gdy Najemca nie uiścił całej umówionej należności czynszowej.
 3. W miarę możliwości Wynajmujący uwzględni życzenie Najemcy o przedłużenie pobytu poza okres umówiony, o ile takie zgłoszenie nastąpi 2 dni przez końcem terminu najmu.
 4. W apartamencie znajduje się bielizna pościelowa oraz ręczniki w ilości jedna zmiana na 1 tydzień.
 5. W przypadku wystąpienia szkody Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu. W takim przypadku Wynajmujący może potrącić z uiszczonej przez Najemcę kaucji danej przy zakwaterowaniu wartość poniesionej szkody.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.
 7. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim. Apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji. Osoby odwiedzające mogą przebywać w apartamencie od godziny 7.00 do godziny 22.00. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 8. W przypadku naruszenia ciszy nocnej przez Najemcę oraz przebywających z nim gości skutkującej wezwaniem policji, Straży Miejskiej lub Agencji Ochrony na Najemcę może zostać nałożona kara w wysokości 70 zł za każde takie naruszenie. Wartość kar może zostać przez Wynajmującego potrącona kaucji danej przy zakwaterowaniu. Wynajmujący ma również prawo zobowiązać Najemcę do natychmiastowego opuszczenia apartamentu w przypadku rażącego naruszenia regulaminu oraz ciszy nocnej.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń do grillowania nie stanowiących wyposażenia apartamentu. W apartamencie zabronione jest przetrzymywanie zwierząt bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
 10. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 11. Interesy Wynajmującego w relacjach z Najemcą reprezentuje opiekun apartamentu, który to jest także upoważniony do pobierani należności za czynsz najmu, kaucję oraz inne należne opłaty. Opiekun apartamentu ma prawo dokonywać potrąceń w imieniu Wynajmującego, o których mowa w punktach 5 i 8 powyżej.
 12. Warunki dokonywania rezerwacji, jej anulowania lub zmiany zostały zawarte w zakładce REZERWACJE zamieszczonej na stronie internetowej www.zakopane-bystrawoda.pl i stanowią one integralną część przedmiotowego Regulaminu.

WYNAJMUJĄCY: ADWOKACI Marta Dolot, Krzysztof Dolot s.c. Al. Rejtana 20a, 35-310 Rzeszów tel. do kontaktu: 0048 602 289 833

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

 1. Uprzejmie informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych Marta Dolot i Krzysztof Dolot prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ADWOKACI Marta Dolot, Krzysztof Dolot spółka cywilna z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Rejtana 20A, 35-310 Rzeszów, nr NIP 8133675847 (dalej jako Administrator), z którym możesz się skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Al. Rejtana 20A, 35-310 Rzeszów;
  • przez e-mail: marta.para@gmail.com
  • telefonicznie: +48602289833
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a więc dlatego, że były one niezbędne do zawarcia łączącej nas umowy, a także w celu komunikowania się z w trakcie wykonywania umowy, realizowania praw i obowiązków umownych, w tym wystawiania faktur VAT.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 5. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania lub do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 7. Administrator będzie przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora usługi z zakresu rachunkowości. Podmioty te będą przetwarzały Państwa dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy zawartej z Administratorem, w oparciu o przepisy prawa i tylko w niezbędnym zakresie wynikającym z zawartej umowy.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.
 9. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.
 11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo zwrócić się Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z poważaniem
Marta i Krzysztof Dolot